Skip to main content

Patent strzelecki

Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy, znajomości przepisów prawa oraz niezbędnych umiejętności do bezpiecznego i zgodnego z polskim prawem posługiwania się bronią palną. Wydawany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego dla trzech dyscyplin strzeleckich : pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa, uprawnia do :

 • uprawiania strzelectwa w dyscyplinie dla której został wydany
 • ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS
 • ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego
 • ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych na podstawie przepisów o broni i amunicji

Aby stać się posiadaczem patentu strzeleckiego, należy przede wszystkim :

 • ukończyć 18 rok życia
 • być przez co najmniej 1 miesiąc członkiem klubu sportowego zrzeszonego w PZSS
 • odbyć w klubie obowiązkowy kurs z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz podstaw strzelectwa
 • zdać egzamin potwierdzający posiadanie niezbędnych kwalifikacji do uprawiania sportu strzeleckiego (egzamin na patent strzelecki)

Egzaminy organizują wojewódzkie związki strzelectwa sportowego lub kluby strzeleckie, za zgodą PZSS

Miejsca oraz terminy egzaminów dostępne są na portalu PZSS

Przed przystąpieniem do egzaminu należy poprzez swój profil na portalu PZSS :

 • wypełnić oraz wydrukować wniosek o nadanie patentu strzeleckiego
 • zapisać się na egzamin
 • dokonać opłaty za egzamin

Na egzamin należy zabrać :

 • podpisany przez kierownika Klubu wniosek o nadanie patentu strzeleckiego
 • zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie strzelectwa sportowego
 • dowód osobisty
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin

Egzamin odbywa się w ciągu jednego dnia i składa się z części teoretycznej (wspólnej dla wszystkich dyscyplin) oraz praktycznej (oddzielnie dla każdej wybranej dyscypliny : pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa)

Część teoretyczna w formie testu składa się z 10 pytań z zakresu :

 • obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie
 • zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową
 • regulaminów strzeleckich
 • budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych
 • znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

Uzyskanie pozytywnego wyniku testu umożliwia przystąpienie do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna, odbywająca się na strzelnicy obejmuje :

 • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy
 • sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności
 • sprawdzian strzelecki

Dodatkowe informacje na temat egzaminu na patent strzelecki można znaleźć na portalu PZSS