Skip to main content

Regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy “Nieczajna” zlokalizowanej w miejscowości NIECZAJNA działka numer 92/2

Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy

I. Prowadzący strzelanie :
 1. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.

 2. Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.

 3. Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane :

a) Imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b) Numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,

c) Oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

II. Na strzelnicy zabrania się :
 1. Osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią.

 2. Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika.

 3. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
III. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się :
 1. Regulamin strzelnicy.

 2. Decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.

 3. Plan strzelnicy z oznaczeniem

  a) Stanowisk strzeleckich,

  b) Punktu sanitarnego,

  c) Dróg ewakuacji,

  d) Miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności

 4. Wykaz sygnałów alarmowych.

 5. Informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
IV. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel strzelnicy lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.

 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

 4. Po komendzie „STOP” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.

 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Rozdział 4

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

 1. Prowadzący strzelanie może odmówić możliwości korzystania ze strzelnicy wobec konkretnej osoby lub grupy osób jeśli uzna, że osoby te z dużym
  prawdopodobieństwem mogą spowodować powstanie zagrożenia. Decyzja ta jest decyzją subiektywną i autonomiczną prowadzącego strzelanie. Decyzja jest decyzją ostateczną.

 2. Dopuszcza się indywidualne korzystanie ze strzelnicy dla osób posiadających pozwolenie na broń. Warunkiem jest jednoczesne przebywanie na strzelnicy minimum dwóch osób, z których jedna jest prowadzącym strzelanie oraz wcześniejsze uzyskanie zgody zarządzającego obiektem.

 3. Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest do sprawowania stałego nadzoru nad bronią, amunicją i sprzętem wniesionym na teren obiektu.

 4. Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością i traktować tak, jakby była załadowana i gotowa do strzału.

 5. Załadowanej broni nie można wypuszczać z ręki, jak również w takim stanie odkładać lub przekazywać innej osobie.

 6. Wyjmowanie broni do ćwiczenia, sprawdzania, czyszczenia i napraw dozwolone jest w wyraźnie oznakowanym miejscu zwanym „strefą bezpieczeństwa”.

 7. Do „strefy bezpieczeństwa” zakazane jest wnoszenie i posługiwanie się w niej jakąkolwiek amunicją lub jej imitacją.

 8. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

 9. Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada korzystający ze strzelnicy, organizator imprezy, zawodów, szkolenia itp.

 10. Zarządzający strzelnicą nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela.

 11. Oprócz wymienionych zasad bezpieczeństwa – na strzelnicy obowiązują również inne regulacje szczegółowo określone w pozostałych regulaminach oraz informacjach na terenie obiektu.