Skip to main content
 • Dlaczego KSK Nieczajna

  Jeśli szukasz nowoczesnego, dobrze zorganizowanego, posiadającego własną strzelnicę klubu, to dobrze trafiłeś. Dzięki członkostwu w KSK Nieczajna zyskasz :

   • dostęp na preferencyjnych warunkach do klubowej Strzelnicy Nieczajna, posiadającej :
    • 5 funkcjonalnych osi strzeleckich o długościach od 40 m do 100 m
    • pełną, dostępną dla członków klubu w ramach opłat za treningi infrastrukturę zapewniającą doskonałe warunki do uprawiania strzelectwa zarówno statycznego jak i dynamicznego :
     • gotowe tory do strzelań dynamicznych
     • system Steel Alive, cele reaktywne, tarczownice, przesłony oraz inne elementy przeznaczone do budowy torów/stanowisk strzeleckich
   • możliwość uczestniczenia w regularnie organizowanych :
    • zajęciach przygotowujących do egzaminu na patent strzelecki PZSS
    • statycznych oraz dynamicznych treningach i zawodach strzeleckich
    • piknikach oraz spotkaniach integracyjnych
   • możliwość uczestniczenia w szkoleniach strzeleckich oraz kursach pierwszej pomocy przedmedycznej
   • możliwość nabycia uprawnień prowadzącego strzelanie oraz sędziego strzelectwa sportowego
   • możliwość odbycia egzaminu kompetencyjnego IPSC
   • wsparcie i pomoc merytoryczną podczas ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń

   Zapewniamy komfortowe warunki do uprawiania strzelectwa, indywidualne podejście do każdego klubowicza, możliwość wymiany doświadczeń, integrowania się ze środowiskiem strzeleckim oraz doskonałą atmosferę podczas wspólnych zajęć i spotkań na strzelnicy.

  • Jak zostać członkiem Klubu

   Aby zostać członkiem Klubu postępuj zgodnie z poniższą procedurą :

   • skontaktuj się telefonicznie z kierownikiem Klubu
    • wstępna rozmowa pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania związane z uprawianiem strzelectwa sportowego oraz przynależnością do Klubu
   • jeśli rozmowa z kierownikiem Klubu utwierdziła cię w przekonaniu że chcesz uprawiać strzelectwo sportowe oraz zostać członkiem Klubu :
    • wydrukuj, wypełnij oraz podpisz Deklarację Członkowską
    • opłać przelewem na wskazany w Deklaracji Członkowskiej numer rachunku bankowego wpisowe oraz zadeklarowaną składkę członkowską z tytułem przelewu : Składka członkowska – Imię Nazwisko
    • wyślij na adres e-mail biuro@klubnieczajna.pl :
     • skan wypełnionej oraz podpisanej Deklaracji Członkowskiej w formie pliku PDF, nazwa pliku : Deklaracja_Imię_Nazwisko.pdf
     • potwierdzenie wykonania przelewu w formie pliku PDF, nazwa pliku : Składka_Imię_Nazwisko.pdf
    • w przypadku przyjęciu w poczet członków Klubu, oryginał Deklaracji Członkowskiej w formie papierowej wyślesz pocztą na adres Klubu lub zabierzesz ze sobą na najbliższy trening/spotkanie Klubowe
   • oczekuj na decyzję o przyjęciu w poczet członków Klubu
   • po przyjęciu w poczet członków Klubu, zostaniesz zgłoszony do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego jako członek Klubu :
    • w ciągu kilku dni, na podany w Deklaracji Członkowskiej adres e-mail, powinieneś otrzymać z PZSS informację o dostępie do swojego konta na portalu PZSS :
     • link do portalu : https://portal.pzss.org.pl/
     • login : adres e-mail podany w Deklaracji Członkowskiej
     • hasło : przy pierwszym logowaniu – numer pesel podany w Deklaracji Członkowskiej
    • po pierwszym zalogowaniu na swoje konto w portalu PZSS :
     • sprawdź i ewentualnie uzupełnij brakujące dane
     • dołącz swoje zdjęcie – będzie w przyszłości potrzebne do wydania licencji zawodniczej PZSS
  • Zmiana przynależności klubowej

   Jeśli zdecydowałeś się na zmianę klubu i chcesz zostać członkiem KSK Nieczajna :

   • złóż wniosek o wykreślenie z ewidencji członków aktualnego klubu
    • szczegółowy opis procedury zmiany barw klubowych dostępny jest na portalu PZSS
    • karta zgłoszenia zmiany barw klubowych dostępna jest na portalu PZSS
   • po uzyskaniu potwierdzenia wykreślenia z ewidencji członków aktualnego klubu postępuj zgodnie z procedurą przyjęcia w poczet członków KSK Nieczajna
  • Składki i opłaty

   Składki i opłaty dla klubowiczów, obowiązujące w roku 2023 :

   • brak opłaty wpisowej
   • roczna składka członkowska kolekcjonerska – 100zł
   • roczna składka członkowska pełna (kolekcjonerska + sportowa) – 500zł
   • udział w treningu :
    • strzelanie statyczne na osiach 40m oraz 50m – 40zł / h /osobę
    • strzelanie statyczne na osi 100m – 50zł / h /osobę
    • strzelanie dynamiczne – 70zł / h / osobę

   Szczegółowe informacje na temat składek i opłat dostępne są w Regulaminie Klubu

  • Patent strzelecki

   Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy, znajomości przepisów prawa oraz niezbędnych umiejętności do bezpiecznego i zgodnego z polskim prawem posługiwania się bronią palną. Wydawany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego dla trzech dyscyplin strzeleckich : pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa, uprawnia do :

   • uprawiania strzelectwa w dyscyplinie dla której został wydany
   • ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS
   • ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego
   • ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych na podstawie przepisów o broni i amunicji

   Aby stać się posiadaczem patentu strzeleckiego, należy przede wszystkim :

   • ukończyć 18 rok życia
   • być przez co najmniej 3 miesiące członkiem klubu sportowego zrzeszonego w PZSS
   • odbyć w klubie obowiązkowy kurs z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz podstaw strzelectwa
   • zdać egzamin potwierdzający posiadanie niezbędnych kwalifikacji do uprawiania sportu strzeleckiego (egzamin na patent strzelecki)

   Egzaminy organizują wojewódzkie związki strzelectwa sportowego lub kluby strzeleckie, za zgodą PZSS

   Miejsca oraz terminy egzaminów dostępne są na portalu PZSS

   Przed przystąpieniem do egzaminu należy poprzez swój profil na portalu PZSS :

   • wypełnić oraz wydrukować wniosek o nadanie patentu strzeleckiego
   • zapisać się na egzamin
   • dokonać opłaty za egzamin

   Na egzamin należy zabrać :

   • podpisany przez kierownika Klubu wniosek o nadanie patentu strzeleckiego
   • zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie strzelectwa sportowego
   • dowód osobisty
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin

   Egzamin odbywa się w ciągu jednego dnia i składa się z części teoretycznej (wspólnej dla wszystkich dyscyplin) oraz praktycznej (oddzielnie dla każdej wybranej dyscypliny : pistolet, karabin oraz strzelba gładkolufowa)

   Część teoretyczna w formie testu składa się z 10 pytań z zakresu :

   • obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie
   • zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową
   • regulaminów strzeleckich
   • budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych
   • znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

   Uzyskanie pozytywnego wyniku testu umożliwia przystąpienie do części praktycznej egzaminu

   Część praktyczna, odbywająca się na strzelnicy obejmuje :

   • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy
   • sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności
   • sprawdzian strzelecki

   Dodatkowe informacje na temat egzaminu na patent strzelecki można znaleźć na portalu PZSS

  • Licencja zawodnicza

   Licencja zawodnicza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego to dokument uprawniający do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez kluby zrzeszone w PZSS. Podobnie jak patent strzelecki, licencja zawodnicza obejmuje co najmniej jedną z trzech dyscyplin sportu strzeleckiego : pistolet, karabin lub strzelbę gładkolufową. Jej posiadanie jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych (oraz broń sportową do celów kolekcjonerskich). Dokument ten może uzyskać każdy, kto należy do klubu zrzeszonego w PZSS, oraz posiada patent strzelecki. Aby otrzymać/przedłużyć licencję zawodniczą na kolejny rok należy :

   • w przypadku przedłużenia licencji, złożyć w klubie prawidłowo wypełniony Wniosek
   • poprzez swój profil na portalu PZSS złożyć wniosek o wydanie/przedłużenie licencji
   • opłacić przelewem na konto klubu wydanie/przedłużenie licencji , z tytułem operacji :
    • Składka członkowska – Imię Nazwisko (jeśli płatne razem ze składką członkowską)
    • Licencja zawodnicza – Imię Nazwisko (jeśli płatne osobno)

   Informacja o aktualnej wysokości opłaty za wydanie/przedłużenie licencji zawodniczej dostępna jest na portalu PZSS

   Warunki konieczne do przedłużenia licencji zawodniczej na kolejny rok :

   • udział w zawodach strzeleckich zgłoszonych do WZSS lub PZSS
   • odbycie minimum 4 startów w konkurencjach z bronią wiodącą oraz po 2 starty w konkurencjach z pozostałymi rodzajami broni
   • opłacenie składki członkowskiej za kolejny rok

   Jeśli zawodnik nie odbył w danym roku minimalnej, wymaganej do przedłużenia licencji ilości startów, możliwe jest przedłużenie licencji po zdaniu w Klubie egzaminu praktycznego

  • Pozwolenie na broń

   Osoba posiadająca patent strzelecki oraz aktualną licencję zawodniczą PZSS może wystąpić o wydanie pozwolenia na broń :

   • do celów sportowych, poprzez złożenie/wysłanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji :
    • wniosku o wydanie pozwolenia
    • patentu strzeleckiego
    • licencji zawodniczej
    • orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o zdolności do dysponowania bronią, wydanego przez lekarza orzecznika (wykaz lekarzy upoważnionych do przeprowadzenia badań)
    • zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego
    • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń
    • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni
    • dwóch fotografii (3cm x 4cm)
    • komunikatów z zawodów strzeleckich w których wnioskujący brał udział (opcjonalne)
   • sportową do celów kolekcjonerskich, poprzez złożenie/wysłanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji :
    • wniosku o wydanie pozwolenia
    • patentu strzeleckiego
    • orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o zdolności do dysponowania bronią, wydanego przez lekarza orzecznika (wykaz lekarzy upoważnionych do przeprowadzenia badań)
    • zaświadczenia o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim
    • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń
    • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni
    • dwóch fotografii (3cm x 4cm)

   Patent strzelecki oraz licencja zawodnicza mogą być złożone/wysłane do Komendanta Wojewódzkiego Policji na dwa sposoby :

   • w formie papierowej – pobrane/wydrukowane z portalu PZSS (przed złożeniem/wysłaniem należy potwierdzić czy dokumenty w formie papierowej są honorowane)
   • w formie elektronicznej – pliki PDF pobrane z portalu PZSS, następnie wysłane poprzez system epuap

   W przypadku jednoczesnego wnioskowania o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych oraz broń sportową do celów kolekcjonerskich, wymagany jest tylko jeden komplet badań lekarskich

   Badania lekarskie są ważne przez 3 miesiące od daty ich wykonania

  • Dokumenty